SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ CENTRUM MAGAZYNOWO-HANDLOWEGO

Jesteś tutaj

SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA KORCZOWA DOLINA SP. Z O.O. Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Korczowa Dolina Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 435/21, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Korczowa Dolina Sp. z o.o. w upadłości, w której skład wchodzą: 1. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny opisanej jako działki gruntu nr działki gruntu nr 94/9, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25, 94/26, 94/27, 94/20, 94/21, 94/14, 94/15, 94/28, 94/29, 94/17, 94/18, 94/19 i 94/16, obręb Młyny 0009, Gmina Radymno, powiat jarosławski – nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca Halę Kijowską i Halę Lwowską oraz niezabudowany grunt o przeznaczeniu inwestycyjnym; objęta księgą wieczystą nr PR1J/00094575/0 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu; 2. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny opisanej jako działki gruntu nr 210/12 obręb Młyny 0009, Gmina Radymno, powiat jarosławski – nieruchomość gruntowa zabudowana budowlami i budynkiem przepompowni, objęta księgą wieczystą nr PR1J/00073254/1 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu; 3. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny opisanej jako działki gruntu nr 210/15 i 210/16 obręb Młyny 0009, Gmina Radymno, powiat jarosławski – nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu inwestycyjnym objęta księgą wieczystą nr PR1J/00073687/5 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu; 4. prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 1, o powierzchni 75,00 m2, położonego w miejscowości Młyny, Gmina Radymno, powiat jarosławski, dla którego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1J/00104146/8; 5. prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 2, o powierzchni 44,84 m2 położonego w miejscowości Młyny, Gmina Radymno, powiat jarosławski, dla którego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1J/00104147/5; prawo własności ruchomości w postaci maszyn, urządzeń oraz wyposażenia, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.279.091,70 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100) netto. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od daty publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o przetargu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – KORCZOWA DOLINA Sp. z o.o.”, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 435/21 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG”. Warunkiem udziału w przetargu jest wpływ na rachunek Korczowa Dolina Sp. z o.o. upadłości prowadzony Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, numer konta 14 1090 2705 0000 0001 3237 6275, wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 01 lutego 2023r. o godzinie 9:00, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. gen. J. Kustronia 4 w Rzeszowie, w sali nr 7. W przypadku, gdy różnica pomiędzy ceną zaproponowaną przez oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe na zakup Przedmiotu Przetargu będzie mniejsza niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) netto, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji. Regulamin przetargu oraz wyceny dotyczące Przedmiotu Przetargu dostępne są w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 80 w Rzeszowie oraz przy ul. Chłodnej 2 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 15.00, a także na stronie internetowej www.jmrestrukturyzacje.com/postepowanie/korczowa-dolina-sp-z-o-o-w-upadlosci. Informacje na temat przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 690-098-009 oraz pod adresem e-mail: korczowadolina@jmrestrukturyzacje.com.